Sylabus

Założenia modułu

Aby zaliczyć moduł Kandydat musi posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu:
  • Podstaw korzystania z HTML i korzystania z tagów HTML do modyfikowania układu strony internetowej.
  • Korzystania z aplikacji do tworzenia stron internetowych do projektowania i formatowania stron, formatowania tekstu oraz pracy z hiperłączami i tabelami.
  • Rozpoznawania i używania formatów zapisu obrazów i tworzenia formularzy na stronach.
  • Wykorzystania kaskadowych arkuszy stylów.
  • Przygotowania stron internetowych do publikowania na serwerze WWW.
Osoba posiadająca daną kwalifikację:
 1 Strony internetowe
 1.1 Kluczowe pojęcia
 1.1.1 Wyjaśnia, że Internet umożliwia szeroki zakres usług, takich jak World Wide Web, transfer plików, e-mail, wiadomości błyskawiczne IM (ang. instant messaging).
 1.1.2 Wyjaśnia termin klient/serwer. Wyjaśnia funkcje i relacje między przeglądarką a serwerem WWW.
 1.1.3 Wyjaśnia terminy: domena, URL (ang. Uniform Resource Locator), hiperłącza, hosting, mechanizm wyszukujący.
 1.1.4 Wykorzystuje podstawowe protokoły: TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol), HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol), FTP (ang File Transfer Protocol).
 1.2 Publikacja strony
 1.2.1 Rozpoznaje główne korzyści z publikowania informacji na stronach WWW: koszt tych korzyści, dostęp do wielu odbiorców, łatwość aktualizacji, interaktywność odbiorców.
 1.2.2 Objaśnia procesy umieszczania strony internetowej online, takie jak: rejestracja domeny, wybór usług hostingowych.
 1.2.3 Rozpoznaje techniki optymalizacji wyszukiwarek, takie jak: dołączanie odpowiednich metadanych, dołączanie mapy strony i linków do stron, rejestracja w wyszukiwarkach.
 1.2.4 Rozpoznaje czynniki, które mają wpływ na szybkość pobierania strony internetowej: dźwięki, wideo, obiekty graficzne, animacje, kompresja plików.
 1.2.5 Rozpoznaje odpowiednie formaty plików audio, video, graficznych - w celu optymalizacji prędkości pobierania strony internetowej.
 1.3 Kwestie prawne
 1.3.1 Wyjaśnia pojęcie prawa autorskiego i jego znaczenie dla umieszczania tekstu, obrazów, audio, wideo na stronach internetowych.
 1.3.2 Wyjaśnia, że treść strony podlega prawom kraju, w którym jest hostowana.
 2 HTML
 2.1 Podstawy HTML
 2.1.1 Wyjaśnia termin Hypertext Markup Language (HTML).
 2.1.2 Charakteryzuje rolę konsorcjum W3C w rozwoju zaleceń HTML. Przedstawia korzyści jakie te zalecenia oferują: interoperacyjność stron internetowych w różnych przeglądarkach, zwiększenia dostępności, zgodne deklaracje typu dokumentu.
 2.2 Używanie HTML
 2.2.1 Używa przeglądarki do przeglądania kodu źródłowego stron WWW.
 2.2.2 Używa tagów w celu stworzenia struktury strony www: <h1>, <h2>, <p>, <br />, <a href>, <img />.
 3 Tworzenie stron WWW
 3.1 Projekt
 3.1.1 Rozpoznaje techniki planowania i projektowania: ocena potrzeb grupy docelowej, tworzenie storyboardów, organizowanie struktury witryny, tworzenie szablonu układu strony, decydowanie o systemie nawigacji.
 3.1.2 Przedstawia dobre praktyki w wyborze czcionki. Korzysta z czcionek bezszeryfowych, takich jak: Arial, Helvetica.
 3.2 Używanie aplikacji
 3.2.1 Otwiera i zamyka aplikację do tworzenia treści WWW. Otwiera, zamyka strony internetowe.
 3.2.2 Tworzy, zapisuje nową stronę internetową, lokalizuje strony na dysku.
 3.2.3 Tworzy, zapisuje nową stronę internetową w oparciu o dostępne szablony.
 3.2.4 Dodaje i edytuje opisowy tytuł strony.
 3.2.5 Przechodzi pomiędzy widokiem kodu źródłowego i widokiem projektu.
 3.3 Zwiększanie wydajności
 3.3.1 Ustawia podstawowe opcje / preferencje w aplikacji: przeglądarki do podglądu, domyślny typ dokumentu, domyślne kodowanie, czcionki.
 3.3.2 Wykorzystuje dostępną funkcję Pomoc.
 3.4 Wprowadzanie i formatowanie tekstu
 3.4.1 Wstawia, edytuje, usuwa tekst.
 3.4.2 Charakteryzuje i wykorzystuje względny rozmiar czcionki.
 3.4.3 Stosuje formatowanie tekstu: pogrubienie, kursywa, rodzaj czcionki i kolor.
 3.5 Formatowanie akapitu
 3.5.1 Ustawia właściwości akapitu: wyrównanie, wcięcie.
 3.5.2 Wstawia, usuwa podział akapitu, łamie linie.
 3.5.3 Tworzy, modyfikuje jednopoziomowe uporządkowane (numerowane), nieuporządkowane (punktowane) listy.
 3.6 Formatowanie strony
 3.6.1 Ustawia marginesy strony: góra, dół, lewo, prawo.
 3.6.2 Dodaje, modyfikuje, usuwa tło strony: kolor i obraz.
 3.6.3 Zmienia kolor hiperłącza: odwiedzonego, aktywnego i nie odwiedzonego.
 3.7 Hiperłącza
 3.7.1 Wyjaśnia różnice między hiperłączami bezwzględnymi i względnymi.
 3.7.2 Wstawia, edytuje, usuwa hiperłącza: tekst, obraz.
 3.7.3 Wstawia, edytuje, usuwa hiperłącza e-mail: tekst, obraz.
 3.7.4 Definiuje cel hiperłącza: to samo okno, nowe okno.
 3.7.5 Ustawia kotwicę, wstawia link do kotwicy.

Ikona Tabela 3.8 Tabele

 3.8.1 Wstawia, usuwa tabelę.
 3.8.2 Wstawia, edytuje podpis tabeli.
 3.8.3 Wyrównuje tabelę: do lewej, do środka, do prawej.
 3.8.4 Wstawia, usuwa wiersze i kolumny.
 3.8.5 Modyfikuje szerokość kolumn, wysokość wierszy.
 3.8.6 Scala, dzieli komórki.
 3.8.7 Zmienia szerokość obramowania tabeli, margines komórek, odstępy komórek.
 3.8.8 Zmienia kolor tła, grafiki, obrazu dla komórek i całej tabeli.
 3.8.9 Dodaje, usuwa tło tabeli jako grafiki, zdjęcia.
 4 Używanie obiektów
 4.1 Obiekty graficzne
 4.1.1 Dodaje i usuwa zdjęcia na stronie internetowej.
 4.1.2 Ustawia i modyfikuje atrybuty obrazu: rozmiar, obramowanie, wyrównanie tekstu alternatywnego.
 4.2 Formularze
 4.2.1 Wstawia formularz na stronie internetowej.
 4.2.2 Dodaje, usuwa pola tekstowe pojedyncze i wieloliniowe.
 4.2.3 Dodaje, usuwa pola formularza: rozwijane, pole wyboru, typu radio.
 4.2.4 Ustawia, modyfikuje właściwości pola formularza: pole tekstowe, rozwijane, pole wyboru, typu radio.
 4.2.5 Dodaje i usuwa przycisk wysyłania i resetowania.
 4.2.6 Ustawia i modyfikuje właściwości przycisku wysyłania i resetowania.
 4.2.7 Ustawia i modyfikuje działania formularza, aby wysłać formularz pocztą e-mail.
 5 Style
 5.1 Koncepcja CSS
 5.1.1 Wyjaśnia pojęcie kaskadowych arkuszy stylów (CSS), ich zastosowanie i korzyści.
 5.1.2 Rozpoznaje główne podejścia do stosowania stylów: inline, wewnętrzne, zewnętrzne.
 5.1.3 Objaśnia strukturę reguł CSS: selektora i deklaracji (właściwość, wartość).
 5.2 Użycie CSS
 5.2.1 Tworzy, zapisuje nowy plik CSS.
 5.2.2 Tworzy, modyfikuje właściwości CSS : kolor, tło, czcionki
 5.2.3 Podłącza zewnętrzny CSS do strony internetowej.
 6 Przygotowanie do publikacji
 6.1 Sprawdzanie
 6.1.1 Identyfikuje i naprawia uszkodzone linki na stronie internetowej.
 6.1.2 Przedstawia dobre praktyki w treści strony internetowej: dołączanie daty zaktualizowania, dane oprogramowania wymagane do otwarcia, zgodność treści z przeglądarkami internetowymi.
 6.1.3 Sprawdza pisownię strony internetowej.
 6.2 Publikacja
 6.2.1 Wyjaśnia proces wgrywania, pobierania witryny internetowej do i z serwera WWW.
 6.2.2 Wysyła i pobiera stronę internetową z serwera.

Na podstawie:
Web Editing Module Syllabus (PDF)

Popularne posty z tego bloga

Notepad++

Przeglądarki internetowe